Hoạt động cho bé

Trò chơi kéo đẩy

Giới thiệu

Tập cho bé biết chia sẻ và tin tưởng vào người khác.

Hướng dẫn

Dựng một khối đồ chơi như thú bông, xe nhựa. Để đồ chơi vào giữa bạn và bé sau đó đẩy đồ chơi qua cho bé và yêu cầu bé hãy đẩy lại về phía bạn. Điều này sẽ giúp hoàn thiện về tính cách chia sẻ và biết tin tưởng khi giao đồ chơi cho người khác.

 

;